Satoru Nakamura Satoru Nakamura (Satorun)

پشتیبانی در توییتر

این یک سرویس است که صفحات ثبت نام گسترش خواهد با استفاده از توییتر توسط مردم است. من می خواهم به گسترش صفحه من در SNS، اما من هنوز هم پیروان زیادی ندارد، بنابراین من می خواهم شما را به گسترش صفحه من به بسیاری از مردم.

این صفحات من می خواهم به منتشر در توییتر هستند. اگر شما به من حمایت، "بیانیه ای توییت" خواهد شد در حساب توییتر خود را توییتی.

هیچ صفحهای من می خواهم به حمایت شود هنوز وجود دارد.

لطفا به hitois اهدا کنید

hitois توسط اهدا همه افراد اداره می شود.
>جزئیات اینجا هستند