Satoru Nakamura Satoru Nakamura (Satorun)

داستان سریال

serial story thumbnail

hitoisアプリ開発奮闘記

今年中に3本のhitoisアプリの開発を計画しています。タイトルとかはまだ公表しませんが、シーンに合わせて便利に使い分けれるものを作る計画です。ここではその開発作業の様子を連載します。温泉の写真は内容と関係ありません。

لطفا به hitois اهدا کنید

hitois توسط اهدا همه افراد اداره می شود.
>جزئیات اینجا هستند