Satoru Nakamura Satoru Nakamura (Satorun)

استخدام آگهی

من استخدام آگهی های تبلیغاتی در بولتن من ارسال می کنم. تبلیغات نیز در جدول زمانی توییتر ارسال می شود.

تبلیغات سیستم مزایده است، تنها تبلیغات من انتخاب شده تحویل داده خواهد شد. من یک روز یک تبلیغ در روزنامه بولتن ارسال میکنم من تبلیغات با قیمت پیشنهاد و محتوای را انتخاب کنید.

داده ها
تعداد بازدیدهای هفته گذشته 430
میانگین قیمت متوسط تبلیغات 0.007 BTC
تعداد پیروان 5

پرداخت فقط کمی سکه است.

لطفا به hitois اهدا کنید

hitois توسط اهدا همه افراد اداره می شود.
>جزئیات اینجا هستند